b_400_400_16777215_0_0_images_stories_zielona_gmina.jpgTerminy zebrań wiejskich w sołectwach gminy Gorzyce w 2015 r.


Czyżowice - 06 luty 2015 r. godz. 17.00, sala WDK

Głównym tematem zebrań będzie wybór sołtysa i rad sołeckich.

PORZĄDEK ZEBRANIA

 

1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie porządku zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania w głosowaniu jawnym.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
6. Zapoznanie zebranych ze Statutem Sołectwa (w części dot. wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej)
7. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej

  •  zatwierdzenie regulaminu wyborów
  •  zgłaszanie kandydatów na Sołtysa
  •  wybór Komisji Skrutacyjnej
  •  przeprowadzenie tajnego głosowania
  •  ogłoszenie wyników wyborów
  •  ustalenie liczby wybieranych członków Rady Sołeckiej (od 6 do 9)
  •  zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej
  •  powołanie Komisji Skrutacyjnej
  •  przeprowadzenie tajnego głosowania
  •  ogłoszenie wyników wyborów

8. Upoważnienie Sołtysa i 2 członków Rady Sołeckiej do dysponowania środkami finansowymi sołectwa.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie zebrania.