b_400_400_16777215_0_0_images_stories_2016_plakat_plakat-rajd-563x800.jpgTegoroczna trasa prowadzić będzie z Wodzisławia Śląskiego przez Czyżowice, Rogów, Bluszczów, Wodzisław Śl.-Zawadę do Pszowa. Łączna długość trasy przejazdu wynosić będzie 26,6 km.

START: 26.06.2016 r. „Gosław Sport Center” w Wodzisławiu Śląskim (ul. Cisowa 4) o godz. 10:45
META: 26.06.2016 r. restauracja „Ignacowy Dwór” w Pszowie (ul. Chrószcza 22) około godziny 14:00

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 czerwca:
•    telefonicznie – pod numerami: (32) 412-09-61 oraz (32) 412-09-49  w godzinach pracy urzędu,
•    osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a w Referacie Kultury i Sportu Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu /III piętro, pokój 310/ w godzinach pracy urzędu.

Warunkiem udziału w imprezie jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.
W celu potwierdzenia udziału w rajdzie, każdy uczestnik zobowiązany jest do stawienia się w dniu imprezy w Biurze Rajdu wraz z dokumentem tożsamości.
Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat, biorą udział w  imprezie pod warunkiem uprzedniego przekazania organizatorowi pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia biorą udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. W przypadku, gdy osobą dorosłą nie jest rodzic ani opiekun prawny należy przedłożyć organizatorowi pisemną zgodę rodzica bądź prawnego opiekuna do udziału w rajdzie.
Osoby niepełnoletnie powyżej 10 roku życia zobowiązane są posiadać kartę rowerową.
Udział w zawodach jest bezpłatny. Uczestnicy biorą udział w imprezie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Uczestnicy przyjmują też do wiadomości, że rajd nie będzie miał charakteru wyścigu sportowego, a wyłącznie rekreacyjny, lecz mimo to wiąże się z wysiłkiem fizycznym.
Impreza odbywać się będzie przy otwartym ruchu drogowym. Na czele grupy rowerzystów przez cały czas znajdować się będzie koordynator rajdu odpowiedzialny za kontrolę prędkości i kierunek jazdy całej kolumny uczestników.

Organizator – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. – zapewnia uczestnikom rajdu: pomoc techniczną w przypadku awarii roweru podczas uczestnictwa w rajdzie (nieobejmującą kosztu części zamiennych), opiekę medyczną od startu do zakończenia rajdu, posiłek regeneracyjny na mecie rajdu, okolicznościowe koszulki, gadżety odblaskowe oraz butony. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do udziału w rajdzie o otrzymaniu koszulki, gadżetów odblaskowych, butonów i posiłków decyduje kolejność zgłoszeń.
Ponadto organizator przewidział nagrody dla uczestników konkursów i zawodów, które odbędą się po zakończeniu rajdu na jego mecie.

Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie imprezy.

b_400_400_16777215_0_0_images_stories_2016_plakat_plakat-rajd-563x800.jpg