b_400_400_16777215_0_0_images_stories_efs3.jpgZarząd Główny Związku OSP RP przystąpił do Projektu "Centra kształcenia na odległość na wsiach" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. OSP Czyżowice jako jedna z dwóch jednostek powiatu wodzisławskiego zakwalifikowała się do tego projektu. Oprócz jednostki z Czyżowic pomyślnie eliminacje przeszła OSP Mszana.


Główne założenia projektu:


Utworzenie 480 centrów oświatowo-kulturalnych, w których zatrudnionych zostanie łącznie przez okres trwania projektu 960 pracowników. Centra utworzone zostaną na bazie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Każde z nich wyposażono w sprzęt komputerowy, meble i materiały dydaktycznie (po zakończeniu projektu sprzęt zostanie przekazany na własność OSP).

Celem projektu jest:

  1. Utworzenie i wyposażenie na terenie całego kraju jak największej ilości (lecz nie mniej niż 250) centrów kształcenia na odległość na wsiach w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w celu umożliwienia ostatecznym odbiorcom korzystania z dostępnych programów kształcenia na odległość.
  2. Zatrudnienie w centrach wykwalifikowanych osób, których zadaniem będzie pomoc w korzystaniu z zasobów centrum. Osoby te muszą wykazać znajomość źródeł dostępnych programów kształcenia na odległość oraz biegłość obsługi typowego oprogramowania komputerowego (m.in. pakiet MS Office, poczta elektroniczna i Internet).
  3. Utworzenie przez projektodawcę ogólnopolskiej sieci centrów kształcenia na odległość z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury teleinformatycznej z jednostkami prowadzącymi kształcenie na odległość.
  4. Umożliwienie ostatecznym odbiorcom uzupełnienia lub podwyższenia poziomu wykształcenia w formie kształcenia na odległość szczególnie na poziomie ponadgimnazjalnym.

Centra będą:

  • udostępniać szkolenia na odległość oraz wspomagające materiały dydaktyczne,
  • organizować procesy edukacyjne nauczania na odległość, we współpracy z jednostkami kształcenia na odległość,
  • organizować kursy na odległość i egzaminy,
  • organizować szkolenia zdalne z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania,
  • organizować okresowe seminaria.

Centrum działa od 18 lutego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (byłe pomieszczenie poczty).
Do korzystania z Centrum zapraszamy osoby pragnace podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, a w dalszej perspektywie – zdobyć lepszą, ciekawszą pracę oraz podnieść swoją pozycję społeczną. Projekt adresowany jest w szczególności do osób z utrudnionym dostępem do edukacji, a także tych którzy ze względów czasowych czy finansowych nie decydują się na dojazdy do oddalonych, większych ośrodków edukacyjnych.

W późniejszym terminie zostanie opublikowana szczegółowa tematyka szkoleń.


Opracowanie:
Grzegorz Student - Prezes OSP