b_400_400_16777215_0_0_images_stories_osp_czyzowice.jpg Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.
Regulamin

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

"Młodzież Zapobiega Pożarom"

 

I. Cel Turnieju

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

 

II. Organizatorzy

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy współpracy:

-         Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
-         Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
-         Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
-         Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
-         Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
-         instytucji ubezpieczeniowych,
-         Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.,
-         Kwatery Głównej Związku Harcerstwa Polskiego,

 

III. Uczestnicy

W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:

I  grupa - uczniowie szkół podstawowych

II grupa - uczniowie gimnazjum

III grupa - uczniowie szkół ponad gimnazjalnych

 

IV. Etapy eliminacji

1. Eliminacje środowiskowe (na szczeblu wsi, osiedli, szkół).
2. Eliminacje gminne - do końca marca.
3. Eliminacje powiatowe - do końca kwietnia.
4. Eliminacje wojewódzkie  .
5. Eliminacje centralne.

V. Jury

Jury jest powoływane przez komitet organizacyjny eliminacji danego szczebla.

Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza.

Zadania jury:

-         ocena odpowiedzi (jawna)  i ustalenie wyników eliminacji - podanie prawidłowych odpowiedzi na pytania turniejowe

-         sporządzenie protokółu zawierającego imienne wyniki eliminacji wg kolejności miejsc w danych grupach.

Orzeczenia jury są ostateczne.

VI. Zasady  punktacji
-         eliminacje pisemne (testowe) - 0 lub 1 punkt
-         eliminacje ustne - od 0 do 3 punktów


VII. Przebieg eliminacji:

Na szczeblu środowiskowym eliminacje mogą być przeprowadzone w formie pisemnej, ustnej lub w obu formach. O wyborze formy decyduje komitet organizacyjny.

Na pozostałych szczeblach OTWP obowiązuje przeprowadzenie eliminacji pisemnych i ustnych. Liczbę pytań testowych w eliminacjach pisemnych oraz czas na rozwiązanie testu ustala komitet organizacyjny. Stopień trudności pytań powinien być zróżnicowany dla grup wiekowych.

Za zwycięzcę rozgrywek finałowych w danej grupie uważa się tego zawodnika, który uzyskał największą łączną liczbę punktów za odpowiedzi ustne.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników z danej grupy uzyska jednakową liczbę punktów - o kolejności miejsc decyduje liczba punktów zdobytych w eliminacjach pisemnych.

Gdy i to nie przyniesie rozstrzygnięcia - jury ogłasza dogrywkę, zadając dodatkowe pytania, aż do wyłonienia zwycięzcy. (Zasada ta dotyczy również dalszych miejsc w finale).

VIII. Nagrody

Nagrody dla zdobywców czołowych miejsc  fundują organizatorzy Turnieju.

 

IX. Zakres tematyczny Turnieju:

1.      Historia i tradycje straży pożarnych.

2.      Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.

3.      Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.

4.      Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku.

5.      Przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.

6.      Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej w czasie walki z pożarem

7.      Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

8.      Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.

9.      Zabezpieczenia przeciwpożarowe:

-         budynków,

-         lasów,

-         zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych,

-         substancji niebezpiecznych.

10. Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.

11. Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.

12. Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.

 

X. Postanowienia końcowe

1.      Eliminacje środowiskowe powinny być poprzedzone pogadankami tematycznymi w szkołach i innych placówkach oświatowych.

2.      Wskazane jest włączanie zadań praktycznych dla zawodników na wszystkich etapach eliminacji.

3.      Na eliminacje centralne uczestnicy przyjeżdżają z opiekunem.

4.      Laureaci 1-3 miejsca Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (grupa starsza) ubiegający się o przyjęcie do Szkół Aspirantów PSP oraz Centralnej Szkoły Pożarniczej PSP zostają zwolnieni z egzaminu teoretycznego z chemii i fizyki.

5.      Organizatorzy na poszczególnych szczeblach poniżej krajowego na własną odpowiedzialność mogą wprowadzać odpowiednie modyfikacje w niniejszym regulaminie.

 
Eliminacje Gminne odbędą się w „Internetowym Centrum Edukacyjno - Oświatowym" w Czyżowicach (budynek OSP) dnia 27.03.2009r. o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

                                                                                         

                                                                                                             Zarząd Gminny

          ZOSP RP w Gorzycach