b_400_400_16777215_0_0_images_stories_osp_czyzowice.jpg Cel konkursu: Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk. Sprzyja on także rozwojowi zainteresowań plastycznych. W środowisku wiejskim daje szansę kontaktu odbiorcy ze sztuką nieprofesjonalną poprzez prezentację prac w placówkach kultury i oświaty

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
"Zapobiegajmy Pożarom".

 

Założenia programowo-organizacyjne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom".

Cel konkursu:
Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk. Sprzyja on także rozwojowi zainteresowań plastycznych. W środowisku wiejskim daje szansę kontaktu odbiorcy ze sztuką nieprofesjonalną poprzez prezentację prac w placówkach kultury i oświaty.

Tematyka konkursu:
Tematyka Konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej i kulturalnej, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz historię pożarnictwa.

Organizatorzy konkursu:
Organizatorem Konkursu jest: Zarząd Główny Związku OSP RP przy współudziale:

-         - Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
-         - Ministerstwa Kultury,
-         - innych organizacji.
 
Warunki uczestnictwa:

Udział w konkursie mogą brać wyłącznie plastycy amatorzy oraz dzieci i młodzież. Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

Konkurs prowadzony jest w czterech grupach wiekowych:

I grupa - przedszkola,
II grupa - szkoła podstawowa klasy I-III,
III grupa - szkoła podstawowa klasy IV-VI,
IV grupa - gimnazjum,

Każdy autor może przesłać od 1 do 5 prac (o ile regulamin konkursu na szczeblu powiatowym i wojewódzkim nie stanowi inaczej).
 
Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane:

-        -  imię i nazwisko, rok urodzenia,
-         - dokładny adres zamieszkania, województwo, powiat,
-         - nazwa i adres placówki nauki lub pracy (szkoła, klasa),
-         - tytuł pracy,
-         - data powstania,
-         - technika,
-         - opiekun ( imię i nazwisko).
 

Etapy konkursu:

Na szczeblu podstawowym (szkoła, gmina), powiatowym i wojewódzkim konkurs przebiega pod hasłem i według zasad określonych przez Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP w uzgodnieniu z biurami terenowymi i Zarządami Powiatowymi Związku Etap wojewódzki powinien być zakończony do końca maja każdego roku.

Zalecane jest, przy organizowaniu Konkursu, korzystanie z pomocy twórców profesjonalnych, osób z wykształceniem plastycznym, zwłaszcza nauczycieli.

Dla laureatów szczebla wojewódzkiego i krajowego - w lipcu - organizowany jest plener artystyczny jako forma nagrody i pomocy warsztatowej dla młodych twórców.

Na szczebel centralny każde województwo może przesłać od 1 do 5 prac w każdej grupie wiekowej i w poszczególnych technikach. Nie przewiduje się przesyłania prac przestrzennych. Prace powinny być przekazane do Biura Zarządu Głównego Związku OSP RP do 15 września.

Oceny krajowej i rozdziału nagród dokonuje Jury powołane decyzją Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Podsumowanie krajowe odbywa się zgodnie z zaakceptowanym przez Prezydium ZG ZOSP RP kalendarzem imprez programowych.

Nagrodzone prace prezentowane są w formie wystawy, wyniki konkursu ogłaszane są w piśmie "Strażak". W piśmie tym należy zamieszczać też fotografie prac.

Zalecane jest dążenie do propagowania Konkursu w telewizji (programy edukacyjne, dziecięce) oraz w internecie.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo pozostawienia prac i wykorzystania ich dla potrzeb wydawniczych itp. ( o ile autor pracy nie zgłosi pisemnie zastrzeżeń w tej sprawie).

 
W sprawach nie rozstrzygniętych niniejszymi założeniami decyzje podejmuje Rada Artystyczna ZG ZOSP RP ( Zespół ds. Plastyki).

 

Termin składania prac do 20 marca 2009r w WDK Gorzyce.