b_400_400_16777215_0_0_images_stories_osp_czyzowice.jpgI. Cel Turnieju

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

II. Organizatorzy

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy współpracy:

-          Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,

-          Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

-          Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

-          Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

-          Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,

-          instytucji ubezpieczeniowych,

-          Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.,

-          Kwatery Głównej Związku Harcerstwa Polskiego,

 

III. Uczestnicy

W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:

I  grupa - uczniowie szkół podstawowych

II grupa - uczniowie gimnazjum

III grupa - uczniowie szkół ponad gimnazjalnych

 

IV. Etapy eliminacji

1. Eliminacje środowiskowe (na szczeblu wsi, osiedli, szkół).

2. Eliminacje gminne – do końca marca.

3. Eliminacje powiatowe - do końca kwietnia.

4. Eliminacje wojewódzkie            .

5. Eliminacje centralne.

 

V. Jury

Jury jest powoływane przez komitet organizacyjny eliminacji danego szczebla.

Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza.

Zadania jury:

-          ocena odpowiedzi (jawna) i ustalenie wyników eliminacji - podanie prawidłowych odpowiedzi na pytania turniejowe,

-          sporządzenie protokółu zawierającego imienne wyniki eliminacji wg kolejności miejsc w danych grupach.

 

Orzeczenia jury są ostateczne.

 

VI. Zasady punktacji

-          eliminacje pisemne (testowe) - 0 lub 1 punkt

-          eliminacje ustne - od 0 do 3 punktów

 

VII. Przebieg eliminacji:

Na szczeblu środowiskowym eliminacje mogą być przeprowadzone w formie pisemnej, ustnej lub w obu formach. O wyborze formy decyduje komitet organizacyjny.

 

Na pozostałych szczeblach OTWP obowiązuje przeprowadzenie eliminacji pisemnych i ustnych. Liczbę pytań testowych w eliminacjach pisemnych oraz czas na rozwiązanie testu ustala komitet organizacyjny. Stopień trudności pytań powinien być zróżnicowany dla grup wiekowych.

 

Za zwycięzcę rozgrywek finałowych w danej grupie uważa się tego zawodnika, który uzyskał największą łączną liczbę punktów za odpowiedzi ustne.

 

W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników z danej grupy uzyska jednakową liczbę punktów - o kolejności miejsc decyduje liczba punktów zdobytych w eliminacjach pisemnych.

Gdy i to nie przyniesie rozstrzygnięcia - jury ogłasza dogrywkę, zadając dodatkowe pytania, aż do wyłonienia zwycięzcy. (Zasada ta dotyczy również dalszych miejsc w finale).

 

VIII. Nagrody

Nagrody dla zdobywców czołowych miejsc fundują organizatorzy Turnieju.

 

IX. Zakres tematyczny Turnieju:

1.    Historia i tradycje straży pożarnych.

2.    Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.

3.    Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.

4.    Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku.

5.    Przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.

6.    Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej w czasie walki z pożarem.

7.    Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

8.    Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.

9.    Zabezpieczenia przeciwpożarowe:

-          budynków,

-          lasów,

-          zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych,

-          substancji niebezpiecznych.

10. Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.

11. Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.

12. Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.

 

X. Postanowienia końcowe

1.    Eliminacje środowiskowe powinny być poprzedzone pogadankami tematycznymi w szkołach i innych placówkach oświatowych.

2.    Wskazane jest włączanie zadań praktycznych dla zawodników na wszystkich etapach eliminacji.

3.    Na eliminacje centralne uczestnicy przyjeżdżają z opiekunem.

4.    Laureaci 1-3 miejsca Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (grupa starsza) ubiegający się o przyjęcie do Szkół Aspirantów PSP oraz Centralnej Szkoły Pożarniczej PSP zostają zwolnieni z egzaminu teoretycznego z chemii i fizyki.

5.    Organizatorzy na poszczególnych szczeblach poniżej krajowego na własną odpowiedzialność mogą wprowadzać odpowiednie modyfikacje w niniejszym regulaminie.

 

Eliminacje Gminne odbędą się w „Internetowym Centrum Edukacyjno – Oświatowym” w Czyżowicach (budynek OSP) dnia 12.03.2010r. o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

 

               Zarząd Gminny

 

 

          ZOSP RP w Gorzycach